Mark

Kommuner växer och det byggs nya hus, lekparker, skolor, skateboardramper, paddelhallar, fotbollsplaner och diverse saker som lyfter staden och ingår i stadsplaneringen. Samtidigt som hundägare bara väntat på att en stor, fin hundpark tillslut ska dyka upp. FRAM TILLS IDAG! För nu finns äntligen Dogpark, ett beprövat koncept som piffar upp ett stort område i er kommun och skapar både ett mervärde och en tillgänglighet för kommunens invånare.


Se gärna vår medverkan i Draknästet där VD Ramona och hennes hund Zenna medverkar med deras koncept Dogpark.
Dogparks medverkan i Draknästet, visas 29 min 55 sek in i klippet SVT Play

Presentationsfilm om Dogpark

Varför Dogpark i er kommun?

Dogpark är ett helt nytt koncept som finns i Uddevalla och expanderar just nu runt om i Sverige. Vi är intresserade att etablera oss i er kommun för att skapa ett nytt besöksmål som lockar både turister och invånare. Vi vill hjälpa kommunernas/städernas roll som attraktiv centralort och agera draglok och skapa en attraktiv destinationsplats! Dogpark är ingen verksamhet som förorenar miljön och vi öppnar upp till möten mellan människor och hundar, det är en plats för människor att mötas på.

 

HÅLLBARHET

  • Dogpark jobbar med en miljökonsult för att kontinuerligt göra en utvärdering om vad Dogpark kan bidra med utifrån hållbarhetsfrågor och ISO 26 000. Vårt koncept bygger på att ha öppna gräsytor, plantera träd där vi vill skapa en hållbar miljö och biologisk mångfald. FAKTA: Två tredjedelar av allt vi äter är pollinerat av insekter. Honungsbin utför varje år ekosystemtjänster för miljarder och är en av de viktigaste pollinerare som finns. Samtidigt har dödligheten bland våra honungsbin ökat de senaste åren och på många håll i världen råder ett underskott av pollinatörer.
  • Dogpark kommer att arrendera över 300 000 tals kvm markyta runt om i Sverige med bland annat pollinatörer som en central fråga. Detta ser kommuner positivt på, att arrendera ut ledig åker- och betesmark etc som är i kommunens ägo för att hålla landskapet öppet.
  • Dogpark ska främja ett rikt fritidsliv där hundar, deras ägare och barnfamiljer är en central målgrupp som idag består av minst 10% av befolkningen och ökar för varje år. Rörelsehindrade får större möjlighet att rasta sina hundar där parken är anpassad för alla.
  • Dogpark värnar om social inkludering, livskvalitet och hälsa. Regeringen vill satsa 300 miljoner på att motverka den ofrivilliga ensamheten, främst bland äldre, men även andra utsatta grupper. Anette 57 år (en medlem i Dogpark) som lever själv idag med sin hund Ginger berättar att hon är så tacksam att Dogpark finns där hon får möjllighet att träffa andra och samtidigt få frisk luft, motion och nya vänner. Sandra 28 år som precis blivit ny medlem på Dogpark, är nyseparerad och inflyttad till stan till sin mamma. Hon känner en så stor tacksamhet för att hon och sin lille vovve har någonstans att gå och samtidigt få träffa nya vänner då hennes gamla vänner bor kvar i hennes gamla hemort.
  • Dogpark ger människor personliga upplevelser, kunskaper och sammanhang som bidrar till livskvalitet. Det är därför viktigt att Dogpark är tillgängligt för att det finns goda förutsättningar för alla att vara delaktiga.
  • Dogpark bidrar till tillväxt och utveckling genom att stärka stadens attraktivitet för de människor som bor, vistas och verkar i regionen. Företag med ett kreativt nytänk och skapande är viktiga och många städer/kommuner vill vara ett kreativt fält för tillväxt.
  • Dogpark skapar en mångkulturell plats, därför fyller Dogpark som mötesplats en viktig roll. En plats som håller ihop samhället i en tid då andra krafter kan dra isär.
  • Dogpark stärker möjligheterna för människor att bli delaktiga och aktiva i civilsamhället, därför ser vi samverkan med andra aktörer som en viktig del för ett socialt hållbart samhälle.
  • Forskning visar ett tydligt samband mellan rörelse, mötesplatser och folkhälsa. Dogpark kan ge nya perspektiv och utmaningar och därmed bidra till ett djupare livskvalité och känsla av sammanhang. Dogpark är också oberoende av alla dessa positiva effekter och har ett egenvärde.
  • Dogpark fokuserar på hållbarhet för människor, samhälle och miljö och vad vi som företag kan bidra med. Här finns det intressanta områden som gör att vi tillsammans med er kan jobba mot en bättre miljö och ett bättre samhälle.

5 anledningar till Dogpark

Tillsammans – Kunskapsutveckling – Attraktiva miljöer – Natur – Varumärke

 

1.) TILLSAMMANS

Dogpark ska bidra till en social hållbar verksamhet som kännetecknas av människors upplevelse av att vara inkluderade i samhällslivet. För att värna människors inkludering ska vi:

 • Allas möjligheter till ett utvecklande hundägande ska värnas. Det kräver ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till begreppet ”alla”, för att detta inte bara ska innefatta dem vi vanligtvis tänker på som våra aktiva utövare och/eller besökare. Dessutom krävs medvetenhet om intersektionalitet, vilket betyder att ingen grupp är homogen och att varje människa är en del av flera olika grupper. Möjligheten att delta i rekreation, upplevelser och aktiviteter på egna villkor, både spontant och organiserat, ska vara självklar. Denna bredd erbjuds alla åldrar och bidrar till sänkta trösklar vilket kräver medvetenhet om fördelningen av offentliga resurser som Dogpark vill vara en del utav.
 • Det ska finnas möjlighet att anta olika roller, som arrangör, utövare och/eller publik. Detta kräver fokus på delaktighet och inflytande. Dogpark erbjuder utrymme för utövande av hundaktiviteter genom både bredd och spets samt som amatör och professionell.
 • Människors möjlighet att mötas är grundläggande i byggandet av social hållbarhet. Vi erbjuder mötesplatser genom att Dogpark är tillgängligt för alla. Mötesplatserna ska vara trygga och tillgängliga socialt, ekonomiskt, språkligt och fysiskt. Här får människor mötas i nya konstellationer vilket är en grogrund för innovation. Vi ska vara en viktig integrerande kraft i samhället där människor med olika bakgrund möts kring gemensamt intresse. En viktig förutsättning för människors hälsa är att få möjligheten att ingå i sociala sammanhang. På Dogpark erbjuds forum för samspel, både pretentionslösa och prestationsfokuserade.
 • Barn och unga ska ges utrymme att utveckla sin fantasi och kreativitet. Närhet till en Dogpark för lek och kreativitet är särskilt viktig för denna grupp. I Uddevalla bjöds skolbarn in för att teckna av hundar och lämnade sedan över till ägarna efter att de hade haft detta som kundskapsämne i skolan om djur, människor och relationer. Goda vanor som ung följer med in i vuxenlivet. Att unga mår bra lägger grunden för vårt samhälle. Barn och ungdomar ska vara delaktiga, ha inflytande och makt att påverka sin egen vardag och samhällets utveckling.
 • Med medvetenhet om att äldre är en heterogen grupp, både i ålder och socioekonomiska förutsättningar, ska Dogpark främja ett aktivt och hälsosamt åldrande för Sveriges invånare. I Dogpark Uddevalla är pensionärsparet Monica och Christer anställda som både får jobba, vara aktiva och delaktiga i samhället samtidigt som de träffar medlemmar och människor i parken = livskvalitet.
 • Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagen: Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Dogpark välkomnar alla.

2.) KUNSKAPSUTVECKLING  

Dogpark ska bidra till kunskapsutvecklingt som är en förutsättning för demokrati, hållbarhet i arbetslivet och personlig utveckling. För att stimulera detta ska vi främja kreativitet och nya idéer som uppstår i mötet mellan hundmänniskor, invånare, kommuner och våra franchisetagare och skapa förutsättningar för ny kunskap.

3.) ATTRAKTIVA MILJÖER 

Dogpark bidrar till att miljöer upplevs som attraktiva. Det gör vi genom att vara en del av utvecklingen. Vi arbetar för både en levande landsbygd och en aktiv stadskärna genom att erbjuda nya mötesplatser för hundar, hundägare, kommuninvånare, turister och deras familjer, släkt och vänner.

Möjligheten till delaktighet ligger till grund för Dogparks utveckling och är en viktig del av samhällsbyggandet. Det möjliggör en levande landsbygd och en aktiv stadskärna. Vid planeringen av nya områden önskar vi att hundägarperspektivet skall vara med i processen från start för att skapa ett funktionellt och attraktivt område. Varje park ska upplevas ha god kvalitet. Det ska finnas utrymme för möten och kreativitet med fokus på barn, ungdomar och äldre för att skapa en inkluderande känsla och motverka utanförskap. Social hållbarhet utifrån aspekter som rör miljöer handlar om att området ger en känsla av trygghet och individens möjlighet till delaktighet, inflytande och social inkludering.

Dogpark erbjuder en motkraft till den fysiska inaktivitet som är en av de stora riskfaktorerna i dagens samhälle. Att skapa ett livslångt intresse för daglig fysisk aktivitet, motion och friluftsliv är det absolut främsta bidraget från Dogpark för att minska sjukdomar. Även den psykiska hälsan och livskvaliteten skulle förbättras. Här finns en stor utvecklingspotential genom att etablera Dogpark och utveckla bredd och motionsaktiviteter som når nya och ännu fler grupper.

4.) NATUR  

Dogpark ska bidra till god livskvalitet med möjligheter till aktivitet, upplevelser och rekreation. Därför ska vi ta tillvara på Sveriges fina miljöer och tillgängliggöra Sveriges natur. Hjälpa kommuner och städer att utvecklas som besöksmål, såväl sommar som vinter. Vi vill stimulera till spontanrörelse och till motion. I tätbebyggda områden är det koppeltvång och svårt att släppa och träna hundar. Hundar riskerar inte heller att störa vilda djur iom att Dogpark finns.

5.) VARUMÄRKE

Dogpark kommer vara av stor betydelse för val av inflyttning till kommunen. Kommuner och städer har flera tillgångar som stärker deras varumärke som tex fritidsområde, arenor, kulturhus och föreningsliv. Forskning kring svenskars fritidsvanor visar att ett rikt fritidsliv är en viktig tillväxtfaktor. Ett stort utbud och kreativa invånare lockar till sig fler kunskapsintensiva människor, vilket i sin tur leder till entreprenörskap, nya investeringar och företag. Dogpark gynnar också besöksnäringen och höjer en kommuns/stad image.

Vi vill hjälpa kommunernas/städernas roll som attraktiv centralort och agera draglok och skapa en attraktiv destinationsplats!

Rulla till toppen